Saturday, July 19, 2014

欢迎教会新朋友(图)

2014年7月19日下午6时,海德公园华人浸信会在张牧师家中聚会,热情欢迎最近到访教会参加“查经”,“团契”和“敬拜”的8位主内弟兄姐妹和慕道友。宾主在亲密的气氛中团契,分享丰盛的爱宴,交流属灵信息,彼此勉励。
新老朋友留下联络电话和邮址


尤妈妈,薄执事分享属灵信息


   
                               张牧师等弟兄姐妹关怀新朋友                                                                                       
家乡饭菜香喷喷,主内亲情甜蜜蜜